قیمت گذاری بروز و منصفانه کالا / قیمت رقابتی

با توجه به ماهیت مشتری مدار ایران تجهیز و در جهت افزایش رضایت مندی مشتریان و رعایت حقوق مصرف کننده گان 

کلیه قیمت های مرتبط با تجهیزات با توجه به مبنای روزانه محاسبه و لحاظ می گررد.

لذا پیشنهاد می کنیم جهت بررسی - مقایسه و خرید حتما از قیمت های روزانه استفاده کنید.

ایران تجهیز متفاوت در خدمات