شرکت در نمایشگاه صنعت

این مجموعه با حضور همیشگی در عرصه صنعت و نمایشگاه های داخلی بر آن بوده که بتواند از نزدید و در کنار شما شنونده پیشنهادات، انتقادات و موارد فنی شما عزیزان باشد و در پی برطرف نمودن و ارتقاء آن باشد.